Loading...

Statutul

Partidului Politic

„Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”


CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE
 

Art. 1

Partidul politic cu denumirea integrală Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” (în continuare Partid politic) este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având la bază principii și obiective comune îndreptate spre dezvoltarea și consolidarea țării. Partidul politic îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului și Programului, pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ţării, respectând normele Constituţiei și cadrului normativ în vigoare. Forma juridică de organizare este de „partid politic”.

 

Art. 2

Denumirea prescurtată a Partidului politic este „PDCM”.  Partidul politic are drept simbol imaginea grafică a unei case, la temelia căreia stă inscripția „PDCM”, acoperișul este reprezentat sub formă de săgeată, iar în interior sunt incluse figurinele a 3 oameni, reprezentând familia. Simbolul este reflectat în culoare mov. Forma grafică, în versiunile alb-negru şi color, a simbolului este prezentată în anexă la Statut. Imnul și drapelul Partidului politic se aprobă de Consiliul Politic Naţional. 

 

Art. 3

Partidul politic este întemeiat pe doctrina politică creștin-democrată, poziţionat pe partea de centru a eşichierului politic din Republica Moldova şi care promovează statul de drept, democraţia, dezvoltarea ţării, drepturile omului, economia de piață, integrarea europeană şi cooperarea internaţională. 

 

Art. 4

Partidul politic este o formaţiune laică şi împărtăşeşte principiul separării bisericii de stat, respectând tradiţiile naţionale şi libertatea conştiinţei. În concordanţă cu prevederile sale statutare şi cu legislaţia Republicii Moldova, Partidul politic colaborează cu autorităţile de stat, cu instituţiile publice şi private, cu organizaţiile politice, obşteşti şi religioase din ţară şi de peste hotare.

 

Art. 5

Partidul politic optează pentru consolidarea societății puternic scindate de forțele interne și externe, asigurarea prosperității țării prin integrarea europeană a acesteia, păstrând în același timp suveranitatea și independența statului. Partidul politic susține respectarea drepturilor omului, inclusiv promovarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi la toate nivelurile de adoptare şi aplicare a deciziilor.   

 

Art. 6

Organizarea Partidului politic se întemeiază pe principiul organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova. Partidul politic este persoană juridică, dispune de stampilă rotundă, blanchete, foi cu antet, conturi bancare. 

 

Art. 7

Relațiile externe ale formațiunii se vor asigura prin punerea în aplicare a acordurilor de aderare încheiate cu structurile politice şi neguvernamentale internaţionale, care împărtășesc viziunea Partidului politic.

 

Art. 8

În relaţiile cu autorităţile publice, cu alte partide sau organizaţii din ţară şi din străinătate, Partidul politic este reprezentat de Preşedintele Partidului politic.

 

Art. 9

Sediul central al partidului se aprobă de Consiliul Politic Naţional al Partidului politic.

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE ȘI MIJLOACELE DE REALIZARE ALE PARTIDULUI POLITIC

 

Art. 10

Partidul politic are următoarele obiective de bază:

 1. Afirmarea Republicii Moldova ca stat independent, suveran, şi democratic;
 2. Sporirea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova prin dezvoltare economică și asigurare a echității sociale;
 3. Asigurarea respectării drepturilor fundamentale politice, economice şi sociale ale omului în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, alte acte de drept internaţional şi Constituţia Republicii Moldova, precum și respectării dreptului la identitatea culturală, lingvistică, religioasă şi etnică a cetăţenilor Republicii Moldova;
 4. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Dezvoltarea relațiilor bazate pe respect reciproc cu toate statele democratice, îndeosebi cu partenerii strategi şi ţările vecine;
 5. Identificarea soluției de compromis pentru reintegrarea regiunii din stânga Nistrului, prin mijloace paşnice, ca rezultat al dialogului cu părţile interesate, în condiţiile respectării integrităţii teritoriale şi suveranităţii Republicii Moldova;
 6. Consolidarea ordinii ordinii publice, combaterea corupţiei şi a criminalităţii în condiţiile supremaţiei legii;
 7. Sporirea autonomiei financiare și decizionale a Autorităților publice locale prin implementarea unui sistem optimal și eficient al administrației publice la nivel central și local, corespunzător evoluțiilor sociale-economice actuale. Dezvoltarea serviciilor publice calitative, racordate la necesități prin utilizarea eficientă a resurselor – umane, financiare, logistice etc.;  
 8. Readucerea în prim-planul vieții social-politice a țării a intelectualității naționale și sporirea investițiilor publice în domeniile prioritare pentru dezvoltarea țării – Educație, Cultură, Ocrotirea sănătății, Cercetare și Inovare, Infrastructură economică și socială;
 9. Stoparea exodului populației prin crearea condițiilor economico - sociale de valorificare a potențialului uman, în mediul rural și urban, în țară, a cetățenilor Republicii Moldova plecați peste hotare; 
 10. Atragerea, facilitarea și sporirea investițiilor în ramuri economice prioritare – agricultură de performanță, industrie de prelucrare, transporturi, lanțuri de aprovizionare și distribuție regionale, ITC, industrie, inginerie, construcții, turism și recreere/reabilitare etc.;
 11. Promovarea egalității de gen, concilierii vieții de familie cu cea profesională, abilitarea femeilor în sfera economică și decizională.

 

Art. 11

Partidul politic realizează în practică obiectivele și sarcinile trasate prin:

 1. Participarea membrilor săi în activitatea organelor administrației publice de toate nivelurile;
 2. Acțiuni proactive de realizare a obiectivelor sale și informarea periodică despre progresele înregistrate;
 3. În cazul viziunilor comune asupra obiectivelor de dezvoltare a țării sau a unității teritorial-administrative, prin crearea de alianțe cu alte formațiuni politice și promovare comună a obiectivelor respective; 
 4. Informarea societății asupra opiniei/viziunilor pe subiecte de importanță majoră;
 5. Organizarea consultărilor cu cetățenii și informarea societății prin diferite forme, inclusiv întruniri, mitinguri, demonstraţii, activități editoriale, alte forme de comunicare cu publicul larg.

 

CAPITOLUL III

MEMBRII PARTIDULUI POLITIC

 

Art. 12

 1. Membru al Partidului politic poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova, indiferent de originea etnică, sex, rasă, religie, de apartenenţa socială şi starea materială şi care întruneşte următoarele condiţii:
  1. are dreptul la vot potrivit normelor legale și nu are interdicții prin lege să dețină calitatea de membru de partid;
  2. împărtășește principiile și obiectivele stabilite în actele de constituire ale Partidului politic;
  3. are o conduită civică, profesională și morală ce corespunde intereselor societății și standardelor Partidului politic;
  4. nu are antecedente penale nestinse.

   

 2. Nu pot deveni membri ai Partidului politic și își pierd această calitate persoanele, care susţin şi întreprind acţiuni extremiste, rasiste, xenofobe, şovine și alte acte ce contravin legislației țării și principiilor democratice. 

 

Art. 13

 1. Aderarea la Partidul politic se face individual, în baza cererii scrise, care este adresată Organizației Primare a partidului în raza căreia își are domiciliul sau reședința persoana care solicită obținerea calității de membru, iar în cazul lipsei acesteia, cererea va fi adresată organizației de partid ierarhic superioară, după caz Biroului Executiv Central.
 2. Preşedintele Organizaţiei Primare sau, după caz, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale verifică cererea de aderare şi constată întrunirea de către solicitant a condiţiilor legale şi statutare pentru a dobândi calitatea de membru al Partidului politic. 
 3. Cererea candidatului care întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru al Partidului politic se înaintează spre examinare în şedinţa imediat următoare a Adunării generale a Organizaţiei primare sau a Consiliului Politic Teritorial. 
 4. Calitatea de membru al Partidului politic se dobîndește din data emiterii deciziei de către organul competent al organizației și înregistrarea persoanei în Registrul general de evidență a membrilor de partid.
 5. Fiecare membru va fi atribuit organizației de partid unde acesta a depus cererea.
 6. În cazul schimbării domiciliului, a vizei de reședință, sau din alte motive membrul Partidului politic se poate transfera, în baza cererii scrise, la evidență în Organizația primară sau teritorială în a cărei rază se află noul domiciliu sau noua sa reședință. 
 7. Calitatea de membru se consemnează prin legitimaţie de tip unic aprobată de către Consiliul Politic Naţional. Legitimația este semnată de Președintele Partidului politic.
 8. Membrii Partidului politic se înscriu în Registrul general de evidenţă a membrilor la fiecare organizaţie primară sau teritorială a Partidului politic.
 9. La nivel central, se organizează şi funcţionează Registrul general de evidenţă a membrilor Partidului politic. 
 10. Organizaţiile primare și teritoriale ale partidului politic sunt obligate să actualizeze semestrial și anual Registrul de evidenţă a membrilor Partidului politic.
 11. Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul sau reședința peste hotarele țării pot deveni membri ai Partidului politic în condițiile prezentului Statut și cu respectarea legislației în vigoare a statelor respective.
 12. Organizațiile Teritoriale, după caz Primare ale partidului politic, notifică Biroul Executiv Central despre aderarea noilor membri, după înregistrarea acestora în Registrul de evidență a membrilor de partid, în termen de 5 zile din data emiterii deciziei de către organul competent al organizației interne

 

 Art. 14

 1. Suspendarea calității de membru al Partidului politic se face în baza cererii personale pe durata exercitării unor funcţii, ce implică incompatibilităţi în acest sens. 
 2. Examinarea cererii și emiterea deciziei de suspendare se va efectua de către Organizația primară/teritorială căreia îi este atribuit solicitantul.
 3. Orice membru al Partidului politic poate fi suspendat de drept din momentul emiterii în privinţa acestuia a unei ordonanţe de punere sub învinuire privind comiterea unei infracţiuni. Calitatea de membru va fi suspendată până la momentul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pe acest caz. 
 4. Suspendarea de drept se va efectua de către Organizația primară sau teritorială căreia îi este atribuit solicitantul.
 5. Pe perioada suspendării, membrul PDCM nu va participa la luarea deciziilor.
 6. Pe perioada suspendării membrul PDCM nu va desfăşura activităţi care să dăuneze Partidului. Eventuale declaraţii sau acţiuni ale membrului suspendat care contravin prevederilor Statutului constituie temei pentru excluderea din partid.
 7. Mențiunea privind suspendarea calităţii de membru se înscrie în Registrul general de evidență a membrilor.
 8. Organizațiile Teritoriale, după caz Primare ale partidului politic, notifică Biroul Executiv Central despre suspendarea calității de membru, după înregistrarea mențiunilor în Registrul de evidență a membrilor de partid, în termen de 5 zile din data emiterii deciziei de către organul competent al organizației interne.

 

 

Art. 15

 

 1. Încetarea calității de membru al Partidului politic survine în caz de demisie, excludere sau deces al membrului de partid respectiv. 
 2. Cererea de demisie se depune în formă scrisă către Organizaţia primară sau teritorială din care face parte demisionatul. Concomitent se depune și legitimația de membru.
 3. Calitatea de membru al Partidului politic încetează din data emiterii deciziei de către organul competent al organizației și radierii persoanei din Registrul de evidență a membrilor de partid.
 4. Aderarea la altă formațiune politică, se consideră demisie de drept din rândurile membrilor Partidului politic, din data aderării la formațiunea politică respectivă.
 5. Președintele Organizației primare sau teritoriale emite un act de constatare urmare a căruia numele persoanei date este radiat din Registrul de evidență a membrilor de partid.
 6. Organizațiile Teritoriale, după caz Primare ale partidului politic, notifică Biroul Executiv Central despre încetarea calității de membru, după înregistrarea mențiunilor în Registrul de evidență a membrilor de partid, în termen de 5 zile din data emiterii deciziei de către organul competent al organizației interne.

 

 

Art. 16

 

 1. Membrii Partidului politic au următoarele drepturi:
  1. exprimarea liberă a opiniilor și inițiativelor politice în cadrul Partidului politic;
  2. participarea la elaborarea hotărârilor Partidului politic
  3. de a fi informat periodic despre activitatea Partidului politic (obținerea informațiilor cu privire la activitatea acestuia);
  4. promovarea obiectivelor şi sarcinilor Partidului politic;
  5. de a alege și de a fi ales în funcţiile de conducere ale Partidului politic, de a fi propus şi promovat în funcţii publice;
  6. de a participa la adunările organizaţiilor Partidului politic, la care se discută chestiunile ce ţin de propria persoană;
  7. de a organiza şi de a participa la acţiuni ce nu vin în contradicţie cu prevederile prezentului Statut;
  8. de a reprezenta Partidul politic, în calitate de delegaţi, la diferite reuniuni publice și manifestări politice şi culturale naţionale şi internaţionale;
  9. expunerea liberă a opiniilor și a criticilor întemeiate referitoare la orice membru, organ de conducere sau executiv al Partidului politic;
  10. adresarea cererilor și propunerilor în orice structură relevantă a Partidului politic;
  11. de a se autosuspenda pe anumite termene și demisiona din calitatea de membru al Partidului politic;
  12. de a efectua donații financiare și materiale în beneficiul Partidului politic; 
  13. de a beneficia de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere în faţa atacurilor şi presiunilor politice și mediatice de orice fel.
 2. Limitarea sau încălcarea drepturilor statutare ale membrului Partidului politic sunt interzise.

 

 

Art. 17

 

Membrii Partidului politic au următoarele obligaţii:

 1. cunoașterea și respectarea prevederilor prezentului Statut și contribuirea la realizarea obiectivelor Programului Partidului politic;
 2. respectarea drepturilor altor membri ai Partidului politic;
 3. respectarea şi implementarea prevederilor hotărârilor organelor de conducere ale Partidului politic;
 4. participarea la activitatea organizaţiei din care face parte și a organului de conducere sau executiv în care a fost ales;
 5. exercitarea în baza principiilor legalității, competenței, integrității a mandatului primit în cazul delegării sau al participării în numele Partidului politic, la exercitarea funcţiilor publice;
 6. e1 îndeplinirea sarcinilor stabilite de organele de conducere sau executive ale partidului, cu respectarea prevederilor statutare și a legislației;

 7. să nu admită prin declarațiile sau acțiunile sale afectarea imaginii și reputației Partidului politic;
 8. promovarea mesajelor politice şi idealurilor Partidului politic, contribuirea la extinderea influenţei acestuia în societate;
 9. respectarea normelor interne de partid, a disciplinei, eticii, de conduită, de comunicare etc.;
 10. achitarea cotizației de membru al Partidului politic.

 

 

Art. 18

 

Membrii Partidului politic pot fi sancționați disciplinar în caz de:    

 1. condamnare penală; 
 2. trimitere în judecată pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 
 3. promovare de idei sau de acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism şi intoleranţă; 
 4. încălcare în mod deliberat şi repetat a prevederilor prezentului Statut, încălcare sau neglijare a hotărârilor organelor de conducere sau executive ale Partidului politic;
 5. manifestarea unui comportament incompatibil cu Statutul, Programul și principiile Partidului politic
 6. declaraţii publice jignitoare sau orice alte forme de comportament public care încalcă legislaţia în vigoare şi prejudiciază imaginea Partidului politic
 7. activitate în folosul altui partid, divulgare de informații confidențiale către oponenții politici, care ar putea afecta activitatea și obiectivele Partidului politic;
 8. absenţa nemotivată a membrilor aleşi în organele de conducere sau executive ale Partidului politic de la cel puţin două şedinţe consecutive; 
 9. refuzul nemotivat de a plăti cotizaţia de membru de partid după notificarea privind întîrzierea plăţii. 

 

 

Art. 19

 

 1. Pentru abaterea de la normele interne de partid şi nerespectarea disciplinei de partid, membrului
 2.  Patidului politic îi poate fi aplicată una din următoarele sancţiuni:
  1. avertizare scrisă;
  2. suspendare pe o perioadă determinată a calităţii de membru al Partidului politic;
  3. suspendare a dreptului de a candida în numele Partidului politic pentru funcții publice de de toate nivelurile;
  4. revocare din funcţia ocupată în partid;
  5. retragere a suportului politic pentru funcţia obţinută în urma susţinerii de către organizaţiile sau organele de partid respective;
  6. excludere din rândurile membrilor Partidului politic.
 3. Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

 

 

Art. 20

 1. Membrul Partidului politic care a admis încălcările specificate la literele a), c), f) și g) ale Art.18, sunt sancționate cu excluderea din partidul politic;
 2. Faptele prevăzute la celelalte litere ale Art.18 sunt pasibile de aplicare a tuturor sancțiunilor prevăzute în acest articol, inclusiv excluderea din Partidul politic.

 

 

Art. 21

 

 1. Procedura disciplinară
  1. Iniţierea procedurii disciplinare se face la sesizarea întemeiată a oricărui membru al Partidului politic. Sesizarea este transmisă fără întârziere în adresa Biroului Executiv al Organizației Teritoriale din care face parte membrul Partidului politic vizat în sesizare;
  2. Sesizarea va fi examinată în cadrul Biroului Executiv al Organizaței Teritoriale de către o persoană sau un grup de lucru împuternicit, cu audierea membrului Partidului politic vizat în sesizare. În caz de refuz de participare la examinarea sesizării a membrului Partidului politic vizat în sesizare, examinarea cazului se va efectua în lipsa acestuia. 
  3. Persoana desemnată sau grupul de lucru propun Biroului Executiv al Organizației Teritoriale a Partidului politic sancţiunea aplicabilă membrului Partidului politic, vizat în sesizarea depusă, sau respingerea sesizării;
  4. Biroul Executiv al Organizației Teritoriale adoptă decizia de sancționare a membrului Partidului politic sau de respingere a sesizării. Decizia se aduce la cunoștința persoanei sancționate și persoanei care a formulat sesizarea în termen de 3 zile de la adoptare;
  5. Decizia adoptată de către Biroul Executiv al Organizației Teritoriale poate fi contestată în termen de 30 de zile de la emitere de către membrul Partidului politic care a depus sesizarea sau cel vizat în sesizare, la Biroul Executiv Central al Partidului politic;
  6. Contestarea va fi examinată de organul respectiv în termen ce nu depăşeşte 30 de zile din data înregistrării;
  7. Dacă membrul Partidului politic vizat în sesizarea depusă este membru al Biroului Executiv Central, cazul se examinează și se iau deciziile aferente de către Comisia de Etică și Arbitraj a Partidului politic;
  8. Comisia de Etică şi Arbitraj se poate autosesiza, poate efectua toate procedurile disciplinare şi decide asupra sancţiunilor aplicabile membrilor Partidului politic;
  9. Decizia Comisiei de Etică şi Arbitraj este definitivă şi obligatorie pentru toate structurile partidului, urmând a fi aplicată de la data pronunţării;
  10. În cazurile când hotărârea de sancționare a membrului Partidului politic este adoptată de către Comisia de Etică și Arbitraj, aceasta va informa în scris Organizaţia Primară sau teritorială, în care membrul Partidului politic vizat este la evidentă.
 2. Organele Partidului politic abilitate cu competențe de a examina sesizările depuse împotriva membrilor săi și de a adopta deciziile aferente (Biroul Executiv al Organizației Teritoriale, Biroul Executiv Central și Comisia de Etică și Arbitraj), vor adopta deciziile respective prin majoritatea simplă a voturilor membrilor acestor organe prezenți la ședințile, în cadrul cărora se examinează cazurile respective.   

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI POLITIC

 

Art. 22

 

Partidul politic este constituit în conformitate cu principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cuprinde:

 1. organizaţii primare - săteşti, comunale, orăşeneşti;
 2. organizaţii teritoriale - raionale, de sector, municipale, şi ale unităţilor administrativ-teritoriale cu statut special;
 3. Organizaţia Teritorială din mun. Chişinău este constituită din organizaţiile Teritoriale sectoriale ale Partidului politic. Modul de organizare al Organizației Teritoriale din mun. Chișinău se decide de Consiliul Politic Naţional al Partidului politic, care adoptă Regulamentul intern al Organizaţiei Teritoriale municipale Chişinău. Organizația Teritorială din municipiul Chișinău este condusă de Președintele Organizației și Vicepreședinte/Vicepreședinți.

 

Art. 23

 

Forurile de conducere ale partidului politic sunt următoarele:

 

 1. la nivel de organizaţie primară -  Adunarea Generală;
 2. la nivel de organizaţie teritorială -   Conferinţa şi Consiliul Politic Teritorial;
 3. la nivel național -  Congresul şi Consiliul Politic Naţional;

 

Art. 24

 

Organele executive ale Partidului politic sunt următoarele:

 

 1. la nivel de organizaţie primară -   Preşedintele Organizaţiei Primare;
 2. la nivel de organizaţie teritorială -   Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi Biroul Executiv Teritorial;
 3. la nivel național -  Preşedintele Partidului politic şi Biroul Executiv Central.

 

Art. 25

Fiecare organizaţie a Partidului politic este înscrisă la evidenţa organului ierarhic superior al formațiunii.

 

Art. 26

Organele de conducere ale Partidului politic de toate nivelurile sunt alese prin vot deschis sau secret. Modalitatea votării este stabilită de organul respectiv.  Un membru al Partidului politic poate fi ales concomitent în cel mult trei funcţii executive de diferite niveluri.

 

Art. 27

Hotărârile organelor de conducere ale Partidului politic de toate nivelurile se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi şi sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile ierarhic inferioare.

 

Art. 28

Organele de revizie şi control ale Partidului politic de toate nivelurile sunt comisiile de cenzori.

 

ORGANIZAȚIA PRIMARĂ A PARTIDULUI POLITIC

Art. 29

Unitatea de bază a Partidului politic este Organizaţia Primară, care se creează la nivelul satului, comunei, orașului, şi trebuie să întrunească cel puţin cinci membri. În oraşe şi municipii organizaţiile primare sunt constituite, de regulă, în cadrul unei secţii de votare.

 

Art. 30

Organizaţia Primară este constituită prin hotărârea adunării de constituire a membrilor care au depus cereri de aderare la Partidul politic. Hotărârea respectivă este confirmată de către Biroul Executiv Teritorial, în baza procesului verbal al adunării de constituire. În cazul când Organizația Primară este creată într-o unitate teritorial-administrativă în care lipsește Organizația Teritorială a Partidului politic, hotărârea este confirmată de către Biroul Executiv Central.

 

 

Art. 31

 

 1. Organul suprem de conducere al Organizaţiei Primare este Adunarea Generală.
 2. Adunarea Generală se convoacă obligatoriu o dată în an sau la necesitate, de către preşedintele organizaţiei sau la cererea a 1/3 din membrii organizației primare. Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri se convoacă la fiecare doi ani. 
 3. Adunarea Generală este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor organizaţiei. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
 4. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui Organizației Primare se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei.
 5. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
  1. decide cu privire la constituirea organizaţiei;
  2. examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei;
  3. aprobă programul de activitate al organizației primare pentru doi ani (sau bianual);
  4. alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele și Secretarul Executiv al Organizației Primare, după caz Vicepreședinții;
  5. propune Consiliului Politic Teritorial candidaturile pentru alegerile locale;
  6. alege delegaţii la Conferinţa Organizaţiei Teritoriale a Partidului politic în baza normei de reprezentare, stabilită de Consiliul Politic Teritorial;
  7. elaborează şi adoptă planuri de acțiuni pentru campaniile electorale în cadrul circumscripţiei sau a secţiei de votare;
  8. adoptă decizii asupra raportului de activitate a preşedintelui sau a biroului organizaţiei;
  9. alege componenţa comisiei de cenzori pe un termen de doi ani;
  10. deleagă reprezentanţi la conferinţele Organizației Teritoriale, conform normei stabilite de Consiliul Politic Teritorial; 
  11. decide obţinerea calităţii de membru al Partidului politic.

   

   

  Art. 32

   

  1. Preşedintele Organizaţiei Primare exercită conducerea operativă a organizaţiei în perioada dintre Adunările Generale. 
  2. Președintele orgnizației are următoarele atribuții:
   1. asigură realizarea hotărârilor adunărilor generale şi a organelor de conducere ierarhic superioare;
   2. gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei locale;
   3. organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;
   4. asigură comunicarea între membrii Partidului politic și celelate organe ale acestuia, reprezintă Partidul politic în relaţiile cu autorităţile publice din raza de acţiune, cu organizaţiile similare ale altor partide politice;
   5. verifică întrunirea de către solicitant a cerinţelor legale de obţinere a calităţii de membru al Partidului politic;
   6. gestionează lucrările arhivei Organizaţiei Primare pentru păstrarea actelor ce ţin de activitate, după caz deleagă această atribuție Secretarului executiv.

    

    Art. 33

    

   Atribuțiile Comisiei de Cenzori a Organizației Primare a Partidului politic sunt îndeplinite de Comisia de Cenzori a Organizației Teritoriale în componența căreea intră Organizația primară respectivă, iar în lipsa acesteea, de către Comisia de Cenzori Centrală.

    

   ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ A PARTIDULUI POLITIC

    

   Art. 34

    

   1. Organizaţia Teritorială este constituită prin hotărârea adunării de constituire a Organizației Teritoriale. Adunarea de constituire a Organizației Teritoriale este convocată la inițiativa Organizațiilor Primare din aceeași unitate teritorial-administrativă.
   2. Hotărârea respectivă este confirmată de către Biroul Executiv Central, în baza procesului verbal al adunării de constituire.
   3. Organele de conducere, executive, de revizie şi control ale Organizaţiei Teritoriale sunt:
   1. Conferinţa Teritorială;
   2. Consiliul Politic Teritorial al organizaţiei;
   3. Biroul Executiv Teritorial al organizației;
   4. Președintele Organizației Teritoriale;
   5. Comisia de Cenzori.

    

    

   Art. 35

    

   1. Conferinţa Teritorială se convoacă de Biroul Executiv Teritorial o dată la doi ani. La cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Biroului Executiv Teritorial sau a cel puţin 1/3 din organizaţiile primare se convoacă conferinţe extraordinare.
   2. Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a delegaţilor.
   3. Hotărârile Conferinţei teritoriale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor prezenţi.
   4. Conferinţa Teritorială:
   1. adoptă hotărâri privind realizarea Programului Partidului politic la nivel teritorial, inclusiv în campaniile electorale;
   2. alege pentru o perioadă de doi ani Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi Comisia de Cenzori;
   3. Decide asupra numărului membrilor Consiliului Politic care nu fac parte din acest organ din oficiu și numește persoanele respective în componența Consiliului.
   4. dezbate şi aprobă dările de seamă ale Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale şi ale Comisiei de Cenzori;
   5. dezbate şi aprobă Raportul de activitate al Consiliului Politic Teritorial şi programul de activitate pentru perioada următoare;
   6. examinează rapoartele de activitate ale Comisiei de Cenzori;
   7. alege componenţa Comisiei de Cenzori pe un termen de doi ani;
   8. adoptă Regulamentul de activitate a Organizaţiei Teritoriale;
   9. deleagă reprezentanţi la conferinţele republicane şi congresele Partidului politic conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Politic Naţional;
   10. examinează chestiuni ce ţin de activitatea de partid, îndeplineşte alte atribuţii care nu contravin prevederilor prezentului Statut.


   Art. 36

   1. Consiliul Politic Teritorial este organ reprezentativ care gestionează activitatea Organizaţiei Teritoriale în perioada între Conferinţe. 
   2. Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la şase luni, de Biroul Executiv Teritorialal, Președintele OrganizațieiTteritoriale sau la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului Politic Teritorial.
   3. Ședinţele Consiliului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor Consiliului. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
   4. Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt prezidate de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale.
   5. Președintele și vicepreședinții organizației teritoriale precum și Președinții Organizațiilor primare care intră în Organizația Teritorială sunt din oficiu membri ai Consiliului Politic Teritorial al organizației respective.
   6. Consiliul Politic Teritorial:
   1. asigură activitatea Organizaţiei teritoriale în perioada dintre Conferinţele teritoriale;
   2. convoacă Conferinţa teritorială, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor;
   3. Decide asupta numărului Vicepreședinților Organizației Teritoriale, precum și asupra numărului și componenței Biroului Executiv Teritorial;
   4. alege vicepreşedinţii, Secretarul Executiv și membrii Biroului Executiv ai Organizației Teritoriale a Partidului politic, pe un termen de doi ani şi revocă persoanele nominalizate. Preşedintele și vicepreședinții Organizaţiei Teritoriale sunt membri ai Biroului Executiv Teritorial din oficiu. Secretarul Executiv – este din oficiu secretarul Biroului Executiv Teritorial;
   5. coordonează activitatea organizaţiilor primare, monitorizează îndeplinirea de către acestea a sarcinilor şi realizarea obiectivelor Partidului politic;
   6. e1. alege și revocă, la propunerea Președintelui Organizației Teritoriale, membrii din oficiu   în Consiliul Politic Național.

   7. aprobă cererile de aderare la Partidul politic și cererile de demisie din partid;
   8. monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri şi ale organelor ierarhic superioare ale Partidului politic;
   9. desemnează listele candidaţilor pentru alegerile locale şi întroduce modificări în aceste liste în conformitate cu Codul Electoral;
   10. elaborează şi monitorizează executarea bugetului Organizaţiei Teritoriale;
   11. coordonează şi conlucrează cu reprezentanţii Partidului politic aleşi sau numiţi în organele administraţiei publice locale;
   12. exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţa Teritorială.
   13. exercită atribuțiile Biroului Executiv Teritorial până la constituirea acestuia

    

    

   Art. 37

    

   1. Componenţa Biroului Executiv al Organizației Teritoriale este aleasă pe un termen de doi ani.
   2. Biroul Executiv al Organizației Teritorialeare următoarea componenţă:
    1. Preşedintele Organizației Teritoriale;
    2. Vicepreședinții Organizației Teritoriale;
    3. Secretarul Executiv;
    4. 5-7 membri.
   3. Biroul Executiv al Organizației Teritoriale:
   1. coordonează activitatea organizaţiilor primare ale Partidului politic constituite în raza teritorială;
   2. coordonează activitatea Organizaţiei Teritoriale între şedinţele Consiliului Politic Teritorial ce ţine de chestiunile politice şi interne de partid;
   3. aprobă planurile de activitate şi monitorizează îndeplinirea acestora;
   4. c1.  aprobă cererile de aderare la Partidul politic și ia act de cererile de demisie din partid; 

   5. monitorizează îndeplinirea, aprobă cererile de aderare la Partidul politic și cererile de demisie din partid, a propriilor hotărâri şi a celor adoptate de Conferinţa Teritorială;
   6. aprobă şi modifică după consultarea cu Consiliul Politic Naţional listele candidaţilor la funcţiile de primari şi consilieri la toate nivelurile, prezintă materialele respective comisiilor de circumscripţie;
   7. organizează activităţi electorale;
   8. decide asupra altor chestiuni ce ţin de viaţa internă de partid;
   9. asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
   10. asigură măsuri vizând susţinerea financiară a activităţii de partid, asigură evidenţa contabilă a mijloacelor financiare respective.

    

    

   Art. 38

    

   1. Preşedintele Organizaţiei Teritoriale este ales de Conferința Teritorială pe un termen de doi ani.
   2.  Preşedintele Organizaţiei Teritoriale:
    1. asigură conducerea activităţii curente a Organizaţiei Teritoriale;
    2. prezidează lucrările Conferinţei teritoriale, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi şedinţele Biroului Executiv Teritorial;
    3. propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a Secretarului Executiv ai Organizației Teritoriale;
    4. asigură îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhic superioare;
    5. gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
    6. reprezintă Organizaţia Teritorială în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor partide politice.
   3. Președintele Organizației Teritoriale este asistat în activitatea sa de către 1-3 vicepreședinți. În cazul în care Președintele este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile acesta este înlocuit de către un vicepreședinte desemnat de acesta.

    

    

   Art. 39

    

   Secretarul Executiv al Organizației Teritoriale a Partidului politic: 

   1. coordonează activităţile organizatorice şi administrative;
   2. semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
   3. asigură ţinerea evidenţei membrilor Partidului politic;
   4. este responsabil de arhiva Organizaţiei Teritoriale a Partidului politic şi a tuturor organizaţiilor primare;
   5. ţine evidenţa cotizaţiilor de membru;
   6. îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului Executiv al Organizației Teritoriale.

    

    

   Art. 40

    

   Comisia de Cenzori a Organizației Teritoriale a Partidului politic efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a mijloacelor financiare a Organizaţiei teritoriale. Aceasta are următoarele atribuții:

   1. alege Preşedintele Comisiei de Cenzori; 
   2. efectuează controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării bugetului organizaţiilor primare şi teritoriale;
   3. este responsabilă de evidența contabilă a organizației primare și teritoriale;
   4. asigură transparența executării bugetului organizațiilor primare și teritoriale;
   5. ține evidența cotizațiilor de membru;
   6. prezintă rapoarte în cadrul Conferinţelor Teritoriale.

    

    

   ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI POLITIC

    

    

   Art. 41

    

   1. Organul suprem de conducere al Partidului politic este Congresul.
   2. Congresul ordinar se convoacă de către Consiliul Politic Naţional o dată în patru ani. Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Politic Naţional, la iniţiativa Preşedintelui Partidului politic sau la cererea a cel puțin 1/3 din organizaţiile teritoriale.
   3. Data convocării și proiectul ordinii de zi a Congresului se aprobă de Consiliul Politic Național al Partidului politic. Data convocării Congresului va fi anunțată cu cel puțin 1 lună de zile înainte de data desfășurării acestuia.
   4. Delegaţii la Congres sunt aleşi la Conferinţele Teritoriale conform cotei de reprezentare, stabilite de Consiliul Politic Naţional.
   5. Congresul este legal constituit dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă din numărul delegaţilor aleşi. Hotărârile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaţilor prezenţi.
   6. Decizia de adoptare şi de modificare a Statutului şi a Programului partidului politic, de lichidare a partidului și de revocare din funcţie a Preşedintelui partidului se aprobă cu 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi
   7. Congresul Partidului politic:
    1. adoptă şi modifică Statutul şi Programul Partidului politic;
    2. adoptă decizii cu caracter strategic pentru Partidul politic;
    3. alege Preşedintele Partidului politic pe un termen de patru ani;
    4. decide asupra numărului membrilor Consiliului Politic care nu fac parte din acest organ din oficiu și numește persoanele respective în componența Consiliului.
    5. decide asupra numărului membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj și Comisiei Centrale de Cenzori a Partidului politic;
    6. alege, pentru o perioadă de patru ani, și revocă Preşedintele Partidului politic, Consiliul Politic Naţional, membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj, membrii Comisiei Centrale de Cenzori;
    7. decide asupra raportului Comisiei Centrale de Cenzori
    8. decide asupra activităţii desfăşurate de Preşedintele Partidului politic, Consiliul Politic Naţional, Comisia Centrală de Cenzori, Comisia de Etică și Arbitraj a Partidului politic;
    9. adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau încetarea activităţii Partidului politic;
    10. examinează contestările membrilor Partidului politic adresate Congresului;
    11. exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut şi de legislaţie;
    12. poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Naţional.

     

     

    Art. 42

     

    1. Consiliul Politic Naţional al Partidului politic asigură coordonarea activităților partidului în perioada între Congrese. 
    2. Consiliul Politic Naţional este ales de către Congres pe o perioadă de patru ani. 
    3. Președintele Partidului, Vicepreședinții, Secretarul general și Președinții Organizațiilor Teritoriale ai partidului sunt din oficiu membri ai Consiliului Politic Național. Organizațiile Teritoriale desemnează suplimentar câte 2 membri din oficiu în Consiliul Politic Național. În cazul în care, Președintele Organizației Teritoriale este ales de Congres în calitate de membru al Consiliului Politic Național din rândul membrilor care nu fac parte din acest organ din oficiu, Organizația Teritorială poate desemna în locul acestuia un membru suplimentar în Consiliul Politic Național.
    4. Consiliul Politic Naţional se convoacă trimestrial sau la necesitate, de către Preşedintele Partidului, Biroul Executiv Central sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
    5. Ședinţele Consiliului Politic Naţional sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor acestuia. Hotărârile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
    6. Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt prezidate de Preşedintele Partidului politic, iar în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte.
    7. Consiliul Politic Naţional:
    1. convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare, proiectul ordinii de zi, stabileşte data şi locul desfăşurării lucrărilor Congresului;
    2. alege, la propunerea Preşedintelui Partidului politic, vicepreşedinţii Partidului politic, Biroul Executiv Central şi şefii Departamentelor de specialitate;
    3. numeşte, la propunerea Preşedintelui, Secretarul General al Partidului politic;
    4. la propunerea Președintelui Partidului politic decide asupra numărului vicepreședinților partidului;
    5. asigură punerea în aplicare a hotărârilor Congresului;
    6. e1 decide, la propunerea Președintelui Partidului politic, încetarea înainte de termen a mandatului membrilor din organele de conducere și organele executive centrale a partidului;

    7. decide numirea interimatului funcției de președinte al Partidului;
    8. constituie, în cadrul Consiliului, Departamente de specialitate, stabileşte numărul, domeniile de activitate şi aprobă Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a lor;
    9. decide asupra creării în cadrul Partidului politic a organizațiilor interne ale partidului; 
    10. decide asupra poziţiei Partidului politic în problemele politice majore ale statului;
    11. aprobă strategia campaniilor electorale locale, parlamentare și prezidențiale;
    12. decide asupra formării alianţelor post-electorale;
    13. la propunerea Biroului Executiv Central desemnează lista de candidaţi din partea Partidului politic în alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova şi introduce modificări în lista respectivă în conformitate cu Codul Electoral şi Regulamentul aprobat;
    14. alege candidatul Partidului politic pentru alegerile la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
    15. aprobă şi modifică listele de candidaţi pentru alegerile locale din mun. Chişinău;
    16. aprobă şi modifică, după caz, listele candidaţilor pentru funcţiile de deputaţi în Adunarea Populară UTA Găgăuzia;
    17. adoptă Programul de guvernare şi lista membrilor Guvernului din partea Partidului politic;
    18. aprobă simbolurile electorale ale Partidului pentru alegerile parlamentare, prezidențiale şi locale;
    19. exclude şi cooptează noi membri în componenţa Consiliului. În perioada dintre Congrese poate coopta în componenţa sa până l0% din numărul total de membri aleşi la Congres;
    20. decide asupra afilierii internaţionale a Partidului politic;
    21. aprobă structura Secretariatului general al Partidului politic;
    22. adoptă regulamente şi alte acte normative interne de partid;
    23. în cazul abaterilor grave de la prevederile Programului şi Statutului Partidului politic, adoptă decizii privind reorganizarea Consiliilor Politice teritoriale sau a organizaţiilor primare; stabileşte procedura de convocare a adunărilor/conferinţelor extraordinare ale organizaţiilor respective;
    24. aprobă bugetul anual şi decide asupra executării acestuia;
    25. administrează patrimoniul Partidului politic;
    26. înaintează Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea Partidului politic;
    27. aprobă modelul legitimaţiei de membru al Partidului politic;
    28. exercită alte atribuţii după necesitate, cu excepţia atribuţiilor Congresului;
    29. poate delega unele atribuţii Biroului Executiv Central.

     

     

    Art. 43

     

    1. Biroul Executiv Central este organul executiv al Partidului politic la nivel național și coordonează activitatea acestuia între şedinţele Consiliului Politic Naţional. Biroul Executiv Central este ales pe un termen de patru ani.
    2. Componența și numărul membrilor Biroului Executiv Central se decide de către Consiliul Politic Naţional.
    3. Biroul Executiv Central se reuneşte în şedinţe după necesitate, însă nu mai rar decât o dată pe lună. Şedinţa Biroului Executiv Central se convoacă de către Preşedintele Partidului politic sau la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii săi.
    4.  Şedinţa Biroului Executiv Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor. Hotărârile Biroului Executiv Central se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
    5. Şedinţele Biroului Executiv Central sunt prezidate de către Preşedinte, iar, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte desemnat. Biroul Executiv Central este asistat în activitatea sa de către secretarul acestuia.
    6. Biroul Executiv Central:
    1. asigură realizarea hotărârilor Congresului Partidului politic, Consiliului Politic Naţional, elaborează proiectele de hotărâri pentru organele de conducere ierarhic superioare;
    2. coordonează activitatea Partidului politic între şedinţele Consiliului Politic Naţional;
    3. asigură activitatea de organizare şi de consolidare a Organizaţiilor teritoriale ale Partidului politic;
    4. elaborează, organizează şi promovează, prin intermediul vicepreşedinţilor şi şefilor departamentelor de specialitate Programul și principiile statutare ale Partidului politic;
    5. examinează (evaluează) oportunitatea și propune Consiliului Politic Naţional încheierea alianţelor politice;
    6. aprobă înfiinţarea în cadrul Partidului politic a unor foruri, ligi, comisii, asociaţii, cluburi, etc, care activează în baza unor Regulamente aprobate de Consiliul Politic Național;
    7. propune Consiliului Politic Naţional platforma electorală, formează Staff-ul Central în alegerile locale, parlamentare și prezidențiale;
    8. propune spre aprobare Consiliului Politic Naţional listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi modificările respective în această listă în conformitate cu Codul Electoral şi Regulamentul aprobat de către Consiliul Politic Naţional.
    9. audiază rapoartele vicepreşedinţilor şi ale şefilor departamentelor de specialitate;
    10. dirijează activitatea departamentelor de specialitate;
    11. exercită controlul executării hotărârilor organelor de conducere ale Partidului politic de Organizaţiile teritoriale ale partiduliui;
    12. coordonează activităţile fracţiunii parlamentare, ale reprezentanţilor Partidului politic în organele publice centrale şi locale;
    13. decide asupra administrării patrimoniului, utilizării resurselor financiare ale Partidului politic, aprobă rapoartele financiare şi desemnează persoana responsabilă de evidenţă contabilă la propunerea Secretarului General al Partidului politic;
    14. aprobă statutele persoanelor juridice ale căror fondator poate fi conform legislaţiei;
    15. coordonează activitatea departamentelor de specialitate și a organizațiilor interne de profil create în cadrul Partidului politic;
    16. îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului, Consiliului Politic Naţional sau prevăzute în prezentul Statut.

     

     

    Art. 44

     

    1. Preşedintele Partidului politic conduce activitatea generală a partidului, activitatea Consiliului Politic Naţional, Biroului Executiv Central şi răspunde în faţa Congresului pentru activitatea politică a Partidului politic.
    2. Preşedintele Partidului politic este din oficiu Preşedinte al Biroului Executiv Central.
    3. Preşedintele Partidului politic:
     1. este garant al realizării Programului politic, al respectării Statutului, şi al menţinerii unităţii Partidului politic;
     2. exprimă voinţa solidară a membrilor şi mesajul politic al Partidului politic;
     3. prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;
     4. dirijează activitatea Consiliului Politic Naţional şi a Biroului Executiv Central și prezidează ședințele acestora;
     5. propune Consiliului Politic Național candidaturile Vicepreşedinţilor și Secretarului General ai Partidului politic, ale membrilor și Secretarului Biroului Executiv Central;
     6. aprobă la propunerea Secretarului General structura, regulamentele de organizare şi efectivul limită al Secretariatului Partidului politic;
     7. propune Consiliului Politic Naţional spre aprobare proiectul bugetului anual al Partidului politic;
     8. reprezintă Partidul politic în relaţiile cu instituţii ale statului, cu partide şi formaţiuni social – politice din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice;
     9. propune Biroului Executiv Central numirea sau revocarea în/din funcţii a reprezentanţilor Partidului politic din instituţii, organe sau foruri interne ori internaţionale;
     10. propune Biroului Executiv Central crearea staff-ului electoral Central şi numirea conducătorului acestuia;
     11. informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Executiv Central asupra luării de măsuri disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului Statut;
     12. semnează listele candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament aprobate de Consiliul Politic Naţional; 
     13. propune Consiliului Politic Naţional candidaturile şefilor departamentelor de specialitate;
     14. urmare a consultărilor cu Biroul Executiv Central poartă negocieri cu alte partide şi organizaţii social-politice privind crearea alianţelor sau a blocurilor electorale şi post-electorale, fuzionarea Partidului politic cu alte formaţiuni politice, alte subiecte politice. Rezultatele acestor negocieri vor fi discutate şi confirmate prin deciziile Consiliului Politic Naţional sau ale Congresului;
     15. exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.
    4. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Partidului politic emite dispoziţii.

     

     

    Art. 45

     

    1. Prim-vicepreședintele și Vicepreşedinţii Partidului politic activează în conformitate cu atribuţiile delegate de Preşedintele Partidului politic, iar în lipsa acestuia realizează atribuţiile lui funcționale.
    2. Vicepreşedinţii Partidului politic sunt aleşi de Consiliul Politic Naţional din rândurile membrilor săi, pe un termen de patru ani.
    3. Vicepreşedinţii Partidului politic:
    1. prezintă Biroului Executiv Central informaţii privind strategia şi tactica Partidului politic în domeniile de activitate încredinţate;
    2. îndeplinesc sarcinile stabilite de Preşedintele Partidului politic, Biroului Executiv Central;
    3. conduc din oficiu şi coordonează activitatea departamentelor de specialitate.

     

     

    Art. 46

     

    1. Secretarul General al Partidului politic asigură activitatea curentă a partidului. 
    2. Secretarul General al Partidului politic este ales, la propunerea Preşedintelui Partidului politic, de Consiliul Politic Naţional pentru un mandat de patru ani.
    3. Secretarul General al Partidului politic coordonează activitatea Secretariatului la nivel central şi local şi are următoarele atribuţii:
     1. asigură activitatea curentă, comunicarea internă cu Organizaţiile teritoriale, precum şi comunicarea Partidului politic cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii social-politice din ţară şi străinătate;
     2. gestionează managementul resurselor umane în cadrul Partidului politic şi Registrul evidenţei membrilor partidului şi asigură activitatea de audit intern;
     3. asigură acţiunile organizatorice şi elaborarea documentelor necesare pentru desfăşurarea Congresului, şedinţelor Consiliului Politic Naţional, ale Biroului Executiv Central;
     4. elaborează proiectele regulamentelor şi normelor metodologice de organizare şi funcţionare a Secretariatului Partidului politic;
     5. prezintă rapoarte Biroului Executiv Central;
     6. semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale Partidului politic;
     7. organizează crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanţare a activităţii partidului politic şi gestionează evidenţa contabilă a mijloacelor financiare respective;
     8. angajează şi concediază lucrătorii Aparatului partidului, în conformitate cu legislaţia muncii;
     9. ține evidența membrilor partidului fiind responsabil de ținerea Registrului național al membrilor Partidului politic;
     10. coordonează activitatea de organizare a evenimentelor organizate de partid la nivel național;
     11. asigură acțiunile organizatorice pentru desfășurarea ședințelor organelor centrale de conducere ale partidului; 
     12. coordonează activitatea de instruire a cadrelor şi activului de partid;
     13. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Consiliului Politic Naţional, Biroului Executiv sau care reies din prevederile prezentului Statut.
    4. În exercitarea atribuţiilor sale, Secretarul General al Partidului politic emite dispoziţii.
    5. În activitatea sa, Secretarul General al Partidului politic este asistat de doi secretari generali adjuncţi confirmaţi în funcţie de Preşedintele Partidului politic la propunerea Secretarului General.

     

     

    Art. 47

     

    1. Comisia Centrală de Cenzori este organul central de revizie şi control financiar al activităţii Partidului politic.
    2. Componenţa Comisiei este aleasă de Congres pe un termen de patru ani.
    3. Comisia Centrală de Cenzori funcţionează în baza regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Politic Național al Partidului politic.
    4. Comisia se convoacă în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decât o data în șase luni.
    5. Ședinţele Comisiei sunt deliberative, dacă la ele participă mai mult de jumătate din membrii aleşi. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.
    6. Persoanele alese în Comisia Centrală de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale partidului politic şi Comisiei de Etică şi Arbitraj.
    7. Comisia Centrală de Cenzori are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor Partiduui politic, precum şi a bugetului general al partidului.
    8. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări şi rapoarte prezentate Consiliului Politic Naţional şi, respectiv, Congresului Partidului politic.
    9. Președintele și vicepreședintele Comisiei Centrale de Cenzori este ales din rândul membrilor acestei Comisii;
    10.  Comisia exercită următoarele atribuții:
    1. efectuează controlul activităţii economico-financiară a organelor de conducere centrale şi teritoriale ale Partidului politic, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţei contabile şi realizării bugetului aprobat;
    2. prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Executiv Central despre încălcările depistate;
    3. verifică periodic şi în caz de necesitate activitatea financiară a partidului şi a structurilor sale.

     

     

    Art. 48

     

    1. Comisia de Etică și Arbitraj este organul de arbitraj intern al Partidului politic, ales de Congres pentru un mandat de patru ani, care examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările membrilor Partidului politic.
    2. Comisia de Etică şi Arbitraj este compusă din 7 membri, din rândul din rândul membrilor săi, Comisia alege Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul.
    3. Ședinţele Comisiei de Etică și Arbitraj sunt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membri. Deciziile se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor.
    4. Comisia funcţionează în baza unui Regulament propriu aprobat de Consiliul Politic Naţional;
    5. Persoanele alese în Comisia de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din Consiliul Politic Naţional şi Comisia Naţională de Cenzori.
    6. Hotărârile pronunţate de Comisia de Etică şi Arbitraj sunt definitive.
    7. Comisia de Etică și Arbitraj:
    1. examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale partidului politic;
    2. cercetează eventualele contradicţii ce pot apărea între organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale, precum şi între acestea şi cele de la nivelul central;
    3. soluţionează eventualele neînţelegeri apărute între membrii partidului politic sau între aceştia şi conducerea de la orice nivel;
    4. examinează sesizările și emite decizii de sancționare a membrilor partidului;
    5. prezintă Congresului rapoarte de activitate;

     

     

    CAPITOLUL V

    SURSELE FINANCIARE ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PARTIDULUI POLITIC

     

    Art. 49

     

    1. Patrimoniul Partidului politic se constituie din următoarele surse:
     1. cotizaţii ale membrilor de partid 
     2. donaţii benevole ale persoanelor juridice şi fizice, ale organizaţiilor politice şi obşteşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
     3. venituri provenite în rezultatul propriilor activităţi, precum activităţi editoriale şi de publicitate, culturale, sportive, distractive şi altele, care nu contravin legislaţiei;
     4. subvenţii de la bugetul de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2. Patrimoniul Partidului politic nu poate fi utilizat în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor statutare.
    3. Modalitatea de gestionare a patrimoniului şi a mijloacelor financiare este stabilită de un Regulament intern, aprobat de Consiliul Politic Naţional al Partidului politic.
    4. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti se efectuează în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat anual de către Biroul Executiv Central.
    5. Partidul politic, ca persoană juridică, nu răspunde pentru obligaţiile private ale membrilor săi, iar membrii partidului politic nu răspund personal pentru obligaţiile juridice ale partidului politic.
    6. Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere și administrative pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Consiliului Politic Naţional.

     

     

    Art. 50

     

    1. Cotizațiile se vor achita lunar sau anual, la decizia fiecărui membru. Cotizațiile anonime sînt interzise. Cuantumul cotizaţiilor de membru al Partidului politic se stabileşte de Consiliul Politic Național.
    2. La decizia Consiliului Politic Teritorial al Organizației Teritoriale poate fi stabilit cuantum diferențiat redus al cotizației de membru al Partidului politic pentru elevi, studenți, pensionari, persoane neangajate și persoane cu dizabilități – membri ai Partidului politic aflați la evidența Organizațiilor Primare din componența Organizației Teritoriale respective.
    3. Persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor de membru și ținerea Registrului cotizațiilor de membru va fi desemnată prin ordin intern. Pentru fiecare organizație teritorială va fi desemnată o persoană responsabilă.
    4. La încasarea cotizației de membru este obligatorie identificarea membrului de partid prin verificarea numelui, prenumelui, numarul de identificare de stat(IDNP), domiciliul, ziua, luna, anul nașterii, locul de muncă, funcția deținută (ocupația, genul de activitate), surse de venit sau finanțare.
    5. În cazul încasării sumelor cotizațiilor de membru în numerar, persoana responsabilă de încasarea cotizațiilor de membru va elibera bonul de încasare și va înregistra imediat operațiunea de încasare în Registrul cotizațiilor de membru.
    6. Cotizațiile de membru încasate în numerar vor fi virate de către persoana responsabilă de încasare a cotizațiilor în contul bancar al partidului, în termen de 3 zile lucrătoare din ziua încasării.
    7. Sumele cotizațiilor de membru încasate în contul bancar sînt confirmate prin documentele primare întocmite de instituțiile financiare care au încasat și au efectuat viramentul.
    8. Informațiile privind cotizațiile de membru, înregistrate în registrele corespunzătoare sînt totalizate semestrial și anual de către trezorier în baza copiilor transmise de către organizațiile raionale și primare, autentificate prin semnătura persoanei responsabile și ștampilă.
    9. Achitarea cotizațiilor se va efectua în valută națională.
    10. Operațiunile de încasări ale mijloacelor bănești sub formă de cotizații de membru se vor efectua:
    1. prin virament în conturile bancare deschise la băncile licențiate din Republica Moldova, în monedă națională;
    2. în numerar la sediul organizațiilor primare, raionale sau republicane ale partidelor politice în monedă națională.

     

     

    Art. 51

     

    1. Donaţiile reprezintă contribuţii material-financiare, transmise şi acceptate de partidul politic cu titlu gratuit şi necondiţionat. Sunt interzise donațiile anonime. Operațiunile de încasări ale mijloacelor bănești sub formă de donații se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    2. Pentru fiecare Organizație terirorială, prin ordin intern va fi desemnată persoana responsabilă de încasarea donațiilor și ținerea Registrului donațiilor.
    3. Donațiile făcute de o persoană fizică într-un an bugetar nu pot depăși suma de 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. 
    4. În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, suma donațiilor nu poate depăși 3 salarii medii pe economie pe anul respectiv, iar în cazul cetățenilor Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcție de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special, sau de angajați în organizații publice în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, suma donațiilor nu poate depăși 10% din venitul anual al acestora, totodată, nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.
    5. Dacă persoana fizică este membru de partid, în sumele limită se includ și suma cotizațiilor de membru de partid plătită de aceasta în anul de gestiune.
    6. Donațiile în bani de către persoanele fizice efectuate prin operațiuni bancare vor fi confirmate prin documente bancare care vor conține datele de identificare ale donatorului. Partidul politic va include datele privind donațiile primite în Registrul donațiilor de la persoane fizice.
    7. Donațiile oferite în numerar de către persoane fizice se însoțesc obligatoriu de Declarația privind donația în numerar și de Declarația privind acceptarea mijloacelor financiare, care se atașează la documentele contabile ale partidului politic. Donațiile în numerar vor fi incluse imediat în Registrul donațiilor de la persoane fizice. Donațiile astfel primite vor fi virate în contul bancar al partidului în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării lor.
    8. Donațiile făcute de o persoană juridică într-un an bugetar nu pot depăși suma de 12 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv.  Donațiile în bani de către persoanele juridice se efectuează prin operațiuni bancare cu indicarea donatorului în documentul bancar. Partidul politic va include datele privind donațiile respective în Registrul donațiilor de la persoane juridice.
    9. Subvențiile in bugetul de stat se stabilesc şi se gestionează potrivit legii.

     

     

    CAPITOLUL VI

    CONDITIILE DE ÎNCETARE A ACTIVITATII PARTIDULUI POLITIC

     

     

    Art. 52 

     

    Activitatea Partidului politic poate înceta în cazurile când aceasta intră în contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare, precum şi în cazul când activitatea sa nu contribuie la realizarea obiectivelor statutare şi programatice.

     

     

    Art. 53

     

    1. Partidul politic, conform deciziei Congresului se poate reorganiza prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în condiţiile legii.
    2. Organul competent să iniţieze, în caz de necesitate, procedura de reorganizare a Partidului politic, în conformitate cu legea, este Consiliul Politic Național. 
    3. Încetarea activităţii Partidului se efectuează conform hotărîrii Congresului sau în baza temeiurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

     

     

    CAPITOLUL VII

    DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

     

    Art. 54

     

    1. Prezentul statut intră în vigoare la data înregistrării Partidului politic la Agenția Servicii Publice.
    2. Statutul Partidului politic este obligatoriu pentru toate organizaţiile primare, teritoriale, centrale şi pentru toţi membrii Partidului politic.
    3. În măsura în care nu prevede altfel, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii privind partidele politice.

     

     

    ION CHICU

    Președintele Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”

     

    Împuternicit prin Procesul-Verbal nr. 1 al Congresului nr. 1 al Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” din 14 aprilie 2021

     

     

    Statut modificat în cadrul Congresului II extraordinar din 11 iunie 2023, în vigoare din 17 iulie 2023.